Giấy đăng ký doanh nghiệp

Giấy đăng ký doanh nghiệp Traminco Group

Giấy đăng ký chi nhánh

Giấy đăng ký chi nhánh phía Nam (Traminco HCM)

Giấy phép XKLĐ

Giấy phép XKLĐ Traminco Group

Bản dịch giấy phép XKLĐ

Bản dịch giấy phép XKLĐ Traminco Group

Quyết định giao nhiệm vụ cho chi nhánh

Quyết định giao nhiệm vụ cho Chi nhánh phía Nam

Danh sách nhân viên nghiệp vụ chi nhánh