Đơn tiến cử đi Nhật là gì? Có nên đi vào năm 2024 không?

Đơn tiến cử đi Nhật là gì?

Đơn tiến cử đi Nhật là gì? Trong thế giới đang ngày càng mở rộng của xuất khẩu lao động, việc làm việc tại Nhật Bản đã trở thành một mục tiêu hấp dẫn đối…