Tokutei đầu Việt cần giấy tờ gì năm 2023?

Tokutei đầu Việt cần giấy tờ gì?

Tokutei đầu Việt cần giấy tờ gì năm 2023? Hiện nay, một số bạn đang quan tâm đến việc chuyển từ chương trình Thực tập sinh sang Visa Tokutei để tiếp tục làm việc tại…