Tokutei lấy đến bao nhiêu tuổi? Điều kiện chi tiết năm 2023 là gì?

Các loại visa Nhật Bản phân theo mục đích nhập cảnh

Tokutei lấy đến bao nhiêu tuổi? Thường các đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản yêu cầu người lao động trong khoảng độ tuổi từ 18 đến 35. Tuy nhiên, nếu bạn đã vượt…